top of page
עבודת באתר בניה של המחוגה, קבוצת וגר

חוסן פיננסי

נכסי הנדלן שבבעלות הקבוצה נרכשים רובם בהון עצמי.

 

הקבוצה מקפידה להימנע ממינוף יתר ומנהלת פעילות בשוק ההון לצורך התפתחות  ואיזון בין אפיקי ההשקעות השונים.

הקבוצה בוחרת להשאיר את מרבית נכסיה הנדלניים בבעלותה ובניהולה ומפעילה מערכת תפעול מקצועית. זאת לצורך השאת רווחיות מירבית על הנכסים.

נכסי שוק ההון של הקבוצה מנוהלים מקצועית באגפי הבנקאות הפרטית.

לקבוצה יחסים עסקיים מצוינים עם בנקים בארץ ובחו"ל.

bottom of page